Medezeggenschapsraad
Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Notulen
Download hier de notulen van de MR vergadering van 10-10-2018.
Download hier de notulen van de MR vergadering van 16 mei 2018.


De MR bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Anna Leeuw (mrvoorzitter@obsfrankendael.nl)
Secretaris: juf Joyce (mrsecretaris@obsfrankendael.nl)
MR lid oudergeleding:  Nathalie Petrus-Risseeuw
MR lid personeelsgeleding: juf Lea
Adviseur: Renee Zwaan Marie-José Tinebra


Wat doet de Medezeggenschapsraad?
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad, meestal de MR genoemd is, een raad die voor de helft uit leerkrachten en voor de helft uit ouders bestaat.
 

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. De woorden medezeggenschap, inspraak en participatie zijn termen die worden gebruikt als het gaat om deze raad. Je kunt ook zeggen dat op deze wijze het mogelijk is dat ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op het beleid van de school. Zoals bij verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden en rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding (oudergelding of personeelsgeleding) heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per acht weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar dus voor iedereen toegankelijk.